Verkoops- en betalingsvoorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 2. De prijzen en alle overige gegevens, opgenomen in circulaires, advertenties en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts voor zover de overeenkomst er nadrukkelijk naar verwijst.
 3. De leveringstermijnen zijn principieel benaderend. Indien zij evenwel schriftelijk werden vastgelegd, worden zij gerespecteerd door Scriptura Copywriting.
Scriptura Copywriting is niet aansprakelijk voor vertragingen door derden, zoals post of spoorwegen. Worden aanzien als overmacht, ontheffend van alle verplichtingen inzake levering en leveringstermijnen en met uitsluiting van elk recht op vergoeding: oproer, gedeeltelijke en algemene staking van openbare diensten of van werkkrachten, vervoermiddelen, sociale wanorde, stroomonderbreking. In dat geval kan de leveringstermijn met de duur hiervan verlengd worden. Gelet op het hoogdringende karakter van de meeste opdrachten worden prijs en leveringstermijn telefonisch of via telefax overeengekomen. In geval van betwisting zal de laatst door Scriptura Copywriting gefactureerde gelijkaardige opdracht als referentie gelden.
 4. De ontstentenis van schriftelijk ingediende klacht binnen de acht dagen na levering en uitvoering van het werk zal beschouwd worden als aanvaarding van onze leveringen, diensten en prijzen. Wij behouden ons het recht voor de uitgevoerde werken aan te rekenen naarmate hun levering en uitvoering, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn. 
Het geleverde werk blijft geheel de eigendom van Scriptura Copywriting tot op de dag van betaling.
Scriptura Copywriting behoudt de auteursrechten over al de door haarzelf gemaakte modellen, commerciële of creatieve uitvoeringen.
 5. Het verspreiden of drukken van uitgevoerde opdrachten in welke vorm ook kan slechts aanleiding geven tot aansprakelijkheid in hoofde van Scriptura Copywriting, zo deze met de eindrevisie werd gelast. Indien, zoals onder 4 bepaald, geen schriftelijke klacht werd gericht tot Scriptura Copywriting, aanvaardt de opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid over het werk.
 6. Terugzendingen van uitgevoerde opdrachten zullen slechts door ons aanvaard worden voor zover hiervoor ons schriftelijk akkoord werd gegeven.
 7. Tenzij schriftelijke tegenstrijdige bepalingen, zijn onze facturen betaalbaar, contant bij ontvangst, zonder korting, te Oud-Turnhout, in euro.
Wanneer een betaling niet contant zal uitgevoerd zijn of in elk geval van tegenstrijdige schriftelijke bepalingen in het contract – op de overeengekomen vervaldag – zal Scriptura Copywriting de verwijlintresten aanrekenen overeenkomstig de EEG-richtlijn betalingsachterstand handelstransacties (wet 2 augustus 2002, Staatsblad 07.08.2002, rentevoet van toepassing op datum van de factuur met in geval van langdurige wanbetaling, kapitalisatie-intrest overeenkomstig artikel 1154 B.W.).
Deze verwijlintresten zijn eisbaar zonder ingebrekestelling, sommatie of aangetekende brief.
 8. De niet-betaling op de vervaldag van één onzer facturen of wissels heeft voor gevolg dat alle andere facturen of wissels ineens opeisbaar worden en de koper derhalve het voordeel van termijnen verliest. Wij zijn niet gehouden te leveren, in uitvoering van welk contract ook, zolang wij de volledige betaling van de vervallen factuur niet hebben ontvangen.
 9. De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie van elke tekst. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en extra aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd: alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.
 10. De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie van elke tekst. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en extra aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd: alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.
 11. Alle huidige en toekomstige belastingen van welke aard ook op de geleverde prestaties zijn ten laste van de opdrachtgever.
 12. Alleen onze medewerkers in het bezit van een speciale volmacht zijn gemachtigd betalingen te ontvangen.
 13. De opdrachtgever aanvaardt dat iedere niet-uitvoering der betalingen, zoals voorzien in artikel 7 aanzien wordt als een contractuele fout volgens artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek en voor welke partijen zich akkoord verklaren dat de bvba Scriptura Copywriting gemachtigd is een forfaitaire schadevergoeding te eisen bij eenstemmig akkoord door de partijen vastgesteld op 10% van de verkoopprijs, met een minimum van 75 Euro.
Deze contractuele vergoeding is verschuldigd zonder ingebrekestelling. Partijen erkennen en bevestigen dat deze vergoeding in elk geval de reële schade van de bvba vertegenwoordigt en niet vatbaar is voor vermindering.
 14. Alle zaken en contracten worden verondersteld te Oud-Turnhout, zetel van de bvba Scriptura Copywriting, afgehandeld te worden.
 Alle betwistingen, hoegenaamd ook, inbegrepen deze die zouden ontstaan in verband met de interpretatie of de uitvoering van voorwaarden van het contract, evenals alle vorderingen wegens wanbetaling, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerecht van Turnhout en de Rechtbanken van Antwerpen